• قابلیت تشخیص میزان شدت نور محیط
  • قابلیت تشخیص میزان شدت رطوبت محیط
  • قابلیت تشخیص میزان شدت دمای محیط
  • بدون نیاز به زیرساخت
  • قابلیت اجرای سناریو
  • قابلیت کنترل سیستم نورپردرازی نما، کنترل گلخانه و…