• قابلیت اتصال به سیستم حفاظتی هوشمند
  • قابلیت ساخت سناریو اختصاصی پس از آشکارسازی
  • بدون نیاز به زیرساخت
  • قابلیت ارسال پیامک و تماس صوتی در زمان فعالسازی
  • قابلیت هشدار روی تلفن همراه در زمان فعالسازی